Archive for maj, 2010

Politik och religion

30 maj 2010

Mona Sahlin fick applåder på Miljöpartiets kongress nyligen när hon sa: ”Det Kristdemokraterna är för ska man vara emot”. Så här börjar KD:s principprogram: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Bra ändå att Sahlin och Miljöpartiet talar klarspråk så man vet var de står.

Religion är inte politik. Politik är inte heller religion. I många kulturer är emellertid religionen bärare av den människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet är i vår del av världen kristendomen den tongivande förmedlaren av den människosyn och de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Mitt sociala engagemang med bl.a. tio år i en organisation i Göteborg som arbetar med personer som hamnat i hemlöshet, missbruk eller psykiatrisk problematik är grunden för mitt politiska engagemang. Jag har sett hur det går att förändra människors situation och därför tror jag att det går att förändra samhället till det bättre. Politik är för mig att påverka. Jag vill göra det utifrån min kristna människosyn om människans okränkbara värde och med Jesu liknelse om den barmhärtige samariern som utgångspunkt. I liknelsen tar en samarier sig an en person som ligger slagen vid vägkanten och visar därmed på en medkänsla som får konsekvens i praktisk handling.

Liknelsen är en fråga: Vem är min nästa? Den talar inte bara om att vi ska hjälpa dem som vi är bekanta med utan också främlingar och okända. Den ger oss hjälp att förstå den utgivande kärlekens princip och får praktiska konsekvenser för oss när det gäller integration av invandrare som kommer från oroliga områden och att motverka alla former av social utslagning. Ett samhälle behöver en gemensam värdegrund. Den kristna idétraditionen och värdegemenskapen har format och utvecklat vårt västerländska samhälle av demokrati och frihet. På det personliga planet har den hjälpt oss som människor att förhålla oss till etik och moral. Att ha en gemensam värdegrund är inte bara ett stöd för enskilda personer, det handlar om en hel nations välbefinnande.

När jag läser de olika politiska partiernas program så framstår en bild allt klarare: Det finns endast ett parti i Sverige som uttryckligen i sitt partiprogram bygger sin politik på kristna värderingar. Inget annat parti har den kristna etiken och idétraditionen som uttalad utgångspunkt. I Kristdemokraternas principprogram står följande: ”Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum”. Ett samhälle som nu visar sig så sårbart på både sociala och ekonomiska områden är i stort behov av en sammanhållande värdegrund. Jag menar att den öppna kristna människosynen med ett starkt socialt engagemang och förvaltande av skapelsen är den kompass vi behöver för att skapa ett samhälle där människor upplever trygghet, gemenskap, öppenhet och frihet.

Detta kommer jag att arbeta för och jag är stolt över de pionjärer som startade Kristdemokraterna och såg behovet av en röst som lyfte fram den kristna idétraditionen. Låt mig avsluta med ett citat ur Kristdemokraternas idéprogram: ”Kristdemokraterna bildades inte för att slå vakt om en särskild samhällsgrupps intressen, utan för att främja idéer med grund i den kristna etiken. Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Kan det sägas bättre?

Roland Utbult (KD)

Riksdagskandidat 2010