Archive for februari, 2013

Skärp rättstryggheten för barn!

11 februari 2013

Barn som är rädd AftonbladetNu har det hänt igen! Ett barn far illa på grund av domstolsbeslut som inte tar in barnets perspektiv.

I veckan kom en dom i kammarrätten att en femåring, lillebror till de mycket uppmärksammade ”Markbarnen”, skall flyttas från det familjehem där han levt hela sitt liv till sin biologiska mor. Detta trots att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv ska vara rådande i alla ärenden gällande barn.

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är omhändertagna enligt de lagar vi stiftat. De nya ändringarna i socialtjänstlagen från 1 januari i år förtydligar barnens rätt. Exempelvis skall varje omhändertaget barn få en egen socialsekreterare. Denne ska besöka barnet regelbundet utifrån barnets behov.

Räcker inte

Men detta räcker inte. Vi vill utöka handläggaransvaret för socialsekreterarna. Regeringsformen 1 kap 9§ anger krav på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning. När man bryter mot detta måste det bli kännbara konsekvenser. Effektiv tillsyn och kvalitetskontroll krävs av både utredningsarbete och vårdinsatser.

Vidare bör vårdnadsöverflyttningar övervägas i fler fall när barnen blir kvar i familjehemmet och de biologiska föräldrarna har en mycket dålig prognos att under överskådlig tid ta hand om sina barn. Barnperspektivet skall väga tyngre än föräldrarätten. Möjligheten finns redan i socialtjänstlagen men genomförs bara undantagsvis.

Vidare bör barnet företrädas av ett ombud när det omhändertas, eller vid vårdnadstvister, umgänge och boende. Med ett ombud skulle de lagar som skall trygga barns rätt följas bättre. FN:s barnkonvention bör också inkorporeras i svensk lag. Det skulle leda till bättre uppmärksammande av barns rättigheter och till ett starkare skydd.

Bo Edvardsson

docent i psykologi och socialt arbete

Ingela Thalén (S)

fd socialminister, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot

Visioner och mål i politiken

07 februari 2013

BirgerUtbultI lördags (2/2) talade jag på årsmötet hos Kristdemokraterna på Öckerö. Det är min barndoms ö och där har jag mina rötter. Min släkt har levt här sedan 1600-talet. Mannen på affischen är Birger Utbult, min fars kusin, som var riksdagsman för Folkpartiet 1945-1954. Han var en visionär som arbetade hårt för det folk som han representerade i Sveriges Riksdag. Affischen hänger på Fiskerimuseet på Hönö.

Det var ett öppet möte på Öckerö så det kom även icke-medlemmar. Temat var ”Vilket samhälle vill vi kristdemokrater skapa?” Vi ser att förändringarna sker väldigt snabbt i samhället. Men en sak som jag tror blir viktig framöver och som vi ska kämpa för är också ett av Kristdemokraternas fundament: Människovärdet.

Mitt tal hade en limit på 50 minuter. Här följer några korta utdrag ur talet:

Visioner och mål

En vision är en gemensam bild av ett önskat framtida tillsånd. En bild hur verkligheten bör se ut på längre sikt. Visionen ska fungera som en kompass för utvecklingsarbetet.

 ”Kristdemokraternas vision är ett varmare, mänskligare och hederligare Sverige.”

Mål är något man ska uppnå, förvärva eller förverkliga genom att genomföra insatser. Till skillnad från vision är mål något som måste vara tidsbestämt och möjligt att följa upp och utvärdera, så att vi steg för steg kan slå fast att vi är på rätt väg.

FAMILJEN – BARN OCH UNGA

Mål: Stärka familjens ställning! Varför? Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Vi måste underlätta för föräldrar att ta hand om sina barn. Att satsa på barn och unga är att satsa på framtiden.

Insats: Förbättra de ekonomiska möjligheterna för familjerna (t.ex. den nyligen höjda ersättningen från 180 till 225:-/dag i föräldraförsäkringen), utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år, utökat vårdnadsbidrag, delat barnbidrag mellan föräldrarna.

Insats: Det handlar också om barn som far illa där vi bl.a. vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

ÄLDRE

Mål: Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. ”Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. socialtjänstlagen).”

Fakta: Idag är en halv miljon människor över 80 år. Om 15 år är antalet 1 miljon!

Insats: Att äldre själva i högre grad ska få välja var och hur de ska vårdas. Fortsätta sänka skatten för pensionärer.

LANDSBYGDEN

Mål: Basservice ska garanteras i varje kommun. T.ex. myndigheter som Arbetsförmedlingen, Polisen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten,  Posten och Apoteket.

Insats: Bilda opinion, engagerade politiker lokalt, regionalt, nationellt.

Insats: Underlätta kapitaltillförsel till mindre företag, bl.a. genom det nya Investeringsavdraget som är planerat att genomföras under 2013, där privatpersoner kan gå in med kapital och dra av halva summan.

INTEGRATION

Mål: Alla människors lika värde. Gemenskap. De flesta som kommer har gått igenom ett trauma – men vi kan se det som en möjlighet!

Insats: Arbetslinjen. Mötesplatser och alternativ sysselsättning genom ideella organisationer. Goda exempel som Asylhälsan i Västerås som arbetar med tolkar som inte bara tolkar ord för ord utan även tolkar in den svenska och invandrarens kultur.

SJUKVÅRDEN

Mål: Korta köerna ytterligare, värdigt bemötande, trygghet för medborgarna att vården fungerar.

Insats: Faktum är att vi levererar! Bl.a. kömiljarden som gjort att köerna i vården halverats. Den nya patientmaktslagen utgår mer från patienterna än tidigare lagstiftning.

SKOLAN

Mål: En skola där alla får möjlighet att utvecklas.

Insats: Vi stöder friskolor och menar att det är kvaliteten som är avgörande! Lars Leijonborg leder utredning som tar upp olika aspekter när det gäller friskolorna contra kommunala skolor.

EU

Mål: Stanna kvar. Var med och utveckla.

Alf Svensson: ”Är det något parti som bör vara positiva till EU så är det KD” (europeiskt…)

Insats: Hållningen deklareras: Vi är inte emot EU även om vi är tveksamma och ibland negativa till vissa inslag. Vi skyddar subsidiaritetsprincipen som handlar om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

SLUTAPPELL – citat från Göran Hägglunds tal under kommun- och landstingsdagarna i Helsingborg i januari i år:

”Med den kristna etiken som grund sätter vi barn och unga i fokus.
Vi ska göra det tydligt för väljarna vad vi har åstadkommit. Men ännu mer, vad vi vill åstadkomma.
Vi ska kämpa för den enskilda människan i vården – inte för systemen.
Vi ska fajtas för att de med de minsta marginalerna får lägre skatter – inte högre.
Vi ska strida för att underlätta för de företagsamma – inte klämma åt dem.
Vi ska stödja civilsamhället – inte bekämpa det.
Vi ska slåss för att ge mer makt till familjer – inte till politiker.”

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot