Lagstifta om utbyggnad av fibernätet

FibernätMagnus Jacobsson (KD), Matthijs Klomp (KD) och undertecknad om vikten av kraftig utbyggnad av bredband.   

Fibernät är en del av framtidens infrastruktur som vi medborgare behöver för att kunna klara vår vardag. Även framtidens mobila nätverk är helt beroende av snabba fibernät för att fungera.

Regeringens mål från 2009 är att 90 procent av alla hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) redovisning från april i år anses det finnas goda förutsättningar att nå målet. Fortfarande finns det dock hinder på vägen. Det är nu hög tid att dessa undanröjs.

En kraftig utbyggnad av bredband till hushåll och företag är en förutsättning för en god jobbtillväxt. Inte bara i tätorter, utan även på landsbygd. Om hela Sverige ska leva måste man kunna arbeta, bo och verka på landsbygden, men allt oftare blir det bara boendet som återstår.

Ett tydligt exempel på hinder för bredbandsutbyggnad är en undermålig samordning mellan andra infrastruktursatsningar och utbyggnaden av fibernät. Som exempel hindras va-bolag av va-lagstiftningen att lägga ner fiber för egen räkning om det inte finns någon annan aktör som står för kostnaden. Bättre lagstiftning krävs för att säkerställa att offentliga och öppna fibernät byggs ut och samordnas när en kommun gräver för andra ändamål.

Det görs årligen stora investeringar i kommunernas va-anläggningar för att ansluta befintliga fastigheter på landsbygden och vid nyexploateringar. Mycket av denna utbyggnad görs också för att möta krav som ställs på kommunerna i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Någon motsvarande lagstiftning om allmänna IT-tjänster saknas dock. Vi vill se lagstiftning kring bredband liknande lagen om allmänna vattentjänster. Som exempel säger LAV ”om det behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang, skall kommunen se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses genom en allmän va-anläggning.” En ny lag om allmänna IT-tjänster skulle kunna tvinga stat, landsting och kommun att i samband med andra infrastruktursatsningar, som t.ex. byggnation av vägar, va-nät, elnät, ansvara för en allmän IT-anläggning i form av ett öppet fibernät.

Ett bra exempel på en statlig myndighet som långsiktigt har jobbat med detta är Banverket, numera Trafikverket, som äger och driver ett rikstäckande bredbandsnät som har byggts ut i takt med investeringar som har gjorts i järnvägsnätet. Kommuner och övriga offentliga aktörer bör ges utrymme och incitament att på samma sätt driva ett öppet och väl utbyggt bredbandsnätverk.

Eftersom man inte kan förvänta sig att anslutning på landsbygden kommer att ske i rätt takt på enbart marknadens villkor, anser vi att det allmänna här måste ta ett särskilt ansvar. En viktig fråga för oss kristdemokrater är att medborgare i glesbygd och på mindre orter kan få del av denna teknik till rimliga priser. I kommande landsbygdsprogram finns också med möjlighet till medfinansiering.

Vi tror på marknaden, men vi får inse att nästan all infrastruktur har i Sverige byggts av samhället. Det kan gälla t.ex. vägar, järnvägar, elnät, vatten och avlopp. Oftast betalar sig sådan infrastruktur först på lång sikt vilket minskar intresset hos kommersiella aktörer. Därför tror vi att en lämplig väg framåt är att börja bygga ut i den takt som man gör andra infrastruktursatsningar. Bara då kommer vi att nå våra bredbandsmål.

Fiber är det mest pålitliga sättet att nå ut med bredbandstjänster till hushåll och företag, utan de begränsningar som kopparnätet eller mobilteknologi har. Vi vill att Sveriges IT- och energiminister Anna-Karin Hatt tar initiativ till en ny lag – ”Lag om allmänna IT-tjänster” – som skulle innebära att investeringar i kommunernas infrastruktur och utbyggnad av fibernät går hand i hand framöver.

Roland Utbult (KD), riksdagsledamot i civilutskottet

Magnus Jacobsson (KD), kommunalråd i Uddevalla

Matthijs Klomp (KD), styrelseledamot i Uddevalla Vatten AB

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: