Archive for januari, 2014

Ett mirakel mitt i vardagen

19 januari 2014

Guds finger 2Jag räknar ju mirakler innan jag somnar på kvällen. Det kan du läsa om på den här bloggen i inlägget ”2013 – miraklernas år”.

Nu är det 2014. Detta hände häromdagen. Jag hade lovat mina kamrater i valledargruppen för KD i Bohuslän att bjuda på smörgåstårta eftersom de varit hyggliga nog att flytta ett möte för min skull. När jag kom till bageriet i varuhuset Femman i Göteborg så upptäckte jag att mitt kontokort hade blivit kvar i kavajen i Stockholm. Där stod jag med ett löfte men utan kort eller cash. Insåg att det här skulle bli mycket pinsamt.

Jag tänkte att min enda möjlighet var att be en bön: ”Gud, du ser att jag har inte en chans att fixa det här om inte du skickar någon som hjälper mig”. Min tro var inte superstark när jag gick iväg för att möta mina partikamrater. När jag hade gått 30 meter kom en person emot mig och nickade igenkännande. Jag nickade tillbaka utan att veta vem det var. Jag hejdade henne och sa: ”Kan du hjälpa mig med en grej…?” Det slutade med att hon betalade för min smörgåstårta och vi kom överens om att jag skulle skicka pengar senare samma dag.

När jag glad i hågen skulle gå iväg vinkade några Donsöbor till mig på lite håll. Då tänkte jag: ”Okej Gud, men det räcker nu…”

Många vanvårdade drabbas igen

17 januari 2014

Barnhem SverigeRegeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom den ramöverenskommelse som ligger till grund för ”lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall”. Ett mycket hedervärt initiativ till upprättelse för de som vanvårdats i den svenska samhällsvården mellan 1920-1980.

Ersättningsnämnden är den myndighet som hanterar de olika fallen. Att det skulle bli svårbedömt med ersättningarna berättade nämndens ordförande Göran Ewerlöf redan i januari 2013.

Nu hopar sig mailen och berättelserna från personer som fått avslag på sin ansökan om ersättning. Mötet med Ersättningsnämnden beskrivs av flera som hårt. Det kan givetvis bero på att man kommer som en mycket skör människa och möter en nämnd som sitter på rätten att besluta om det är så att övergreppen man genomlevt varit av tillräckligt allvarlig art. Om ett avslag på ansökan sedan kommit har det bara bekräftat att det trauma man genomlevt i fosterhem eller på barnhem inte varit tillräckligt illa och omänskligt.

Vad är det då för vanvård som det handlar om? Här några exempel: Inlåsning i skrubbar, tvångsmatning, att vara utan mat, brist på vård, försummelse, kroppsarbete, bestraffningar i form av stryk eller piskrapp, brist på skolgång, sexuella övergrepp.

Ett bekymmer är att nämnden har att förhålla sig till förhållandena vid tidpunkten för händelserna. Det betyder att den tidens lagar skall ligga till grund för bedömningen. Socialstyrelsen ger i publikationen ”Råd och anvisningar” (1948:9) tydliga anvisningar vad barnen inte får utsättas för. Det handlar om bl.a. inlåsning, tvångsmatning och stryk. Väger Ersättningsnämnden in Socialstyrelsens anvisningar och andra föreskrifter och förordningar från den tiden när man gör bedömningen av de upplevelser som ska ligga till grund för ersättning?

Av tänkta 5.000 fall hade det kommit in 3.594 ansökningar i december 2013. Sammanlagt 1.101 beslut hade då fattats och i 618 fall hade de sökande beviljats ersättning. 483 personer hade fått avslag på sin ansökan (drygt 43%). För dem som fått avslag är det knappast någon tröst att majoriteten av de som sökt fått ersättning. För dem har sveket de en gång fick genomlida istället upprepats ännu en gång. Och det efter att på nytt ha fått öppna såren från ett ofta helvetiskt lidande.

Upplevelserna påverkar hela människan och hela livet. För många har det betytt känslomässiga störningar med psykiatrisk problematik som följd, bristande utbildning och ekonomisk utsatthet. Berättelserna är många. För de som verkligen genomlevt vanvård av allvarlig art och ändå nekas ersättning fortsätter detta trauma.

Frågorna måste ställas: Finns det personer som nekats ersättning trots att de blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummelser? Är Ersättningsnämnden för hård i sina bedömningar?

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Var kommer energin ifrån när man engagerar sig?

12 januari 2014

EngagemangVad är det som gör att man engagerar sig så till den grad i något där resultatet inte är självklart och givet? Varför ger man stora delar av sin fritid till något som handlar om andra människors välbefinnande? Vad är det som gör att man engagerar sig politiskt när man vet att många inte delar den uppfattning man har utan istället kritiserar ens motiv?

Jag tror att den främsta orsaken till ett starkt politiskt intresse är att det finns en värdegrund som innehåller det man själv delar av värderingar och idéer. Om den grunden finns där så är den inte bara en kraft att arbeta för olika mål, den är också en trygghet och en tillflykt när det inträffar motgångar.

Alla människor kämpar med livets djupa frågor. Vi är alla sårbara och formas av en mängd upplevelser och intryck. Livet ska hanteras och blicken vara fäst framåt. Det är inte alltid lätt. Det är inte sällan som den mesta energin går åt att bearbeta negativa upplevelser som man tidigare varit med om. Det kan ta musten ur vem som helst.

Under 10 år arbetade jag i Göteborgs Räddningsmission. Jag såg att det gick att förändra människors liv och tänkte att det måste gå att förändra samhället till något bättre. I det arbetet såddes fröet hos mig till ett politiskt engagemang. Jag såg att fattigdomen är den största källan till ojämlikhet. Med rätt insatser skulle fler ges möjlighet till förändring, givet att personen ifråga var beredd att ta det ansvar som varje människa har för sitt liv, också i relation till andra.

I inledningen till Kristdemokraternas principprogram (läs partiprogram) står följande: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum”.

Såvitt jag kan se så finns det inget annat parti som har ordet kristen i sin värdegrund. Jag söker med ljus och lykta på hemsidor och i partiprogram. Men faktum kvarstår, den kristna värdegrunden och traditionen finns bara inskriven i ett enda partis programförklaring: Kristdemokraterna. Den genomsyrar också alla politiska områden.

Vad är det för grundläggande kristdemokratiska värderingar som ger energin att engagera? Den kanske viktigaste utgångspunkten är människans unika och okränkbara värde. Människovärdet är knutet till existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel eller till hennes förmåga och egenskaper. De värden, rättigheter och skyldigheter, som inspirerats och förts vidare av den kristna traditionen, är oundgängliga som grund.

En viktig grundläggande värdering i kristdemokratin är förvaltarskapstanken. Det handlar om att förvalta såväl de egna som de gemensamma resurserna. Ett solidariskt samhälle med ett gott förvaltarskap kräver att vi odlar viktiga medborgerliga dygder och karaktärsegenskaper. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap, men även omsorg och kärlek.

Människan är en gemenskapsvarelse. Hon utvecklas och mår bäst av att leva i gemenskap med andra och få uppleva att vara en del av ett sammanhang. Familjen är den viktigaste sammanhållande länken i samhället.

En viktig del av den kristna människosynen är ”den gyllene regeln”: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. Praktiskt kan det ta sig uttryck i hur Kristdemokraterna framgångsrikt drivit avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Kristdemokraterna är den ”sociala rösten” i politiken.

Personligen så är jag fascinerad av vad olika kristna personer har betytt genom historien. William Wilberforce, Dietrich Bonhoeffer och Martin Luther King för att nämna några. De är förebilder som också bidrar till motivation och energi för oss andra att målmedvetet arbeta vidare med blicken fäst framåt.

Jesus är naturligtvis den främsta förebilden. Han bemötte människor med en utgivande kärlek som förändrade världen och många människors liv, då som nu. Martin Luther King skriver i sin självbiografi om de svartas kamp i USA: ”Det var bergspredikan och inte någon lära om passivt motstånd som inledningsvis inspirerade de svarta i Montgomery till ett värdigt socialt agerande. Det var Jesus från Nasaret som fick de svarta att resa sig till protest med kärlekens kreativa vapen”.

Kristdemokratin bygger på kristen människosyn och värdegrund. Det är den grunden vi har byggt vårt land på. Det finns ingen anledning att tona ner dess betydelse. Tvärtom, den kristna traditionen har i hög grad format vårt lands syn på varandra och omvärlden. Det är den värdegrunden som ger mig energi och vilja att fortsätta förändra samhället till det bättre. Det är ingen quick fix, som en del tycks tro. Det är ett långsiktigt arbete för en bättre värld för varje människa.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot