Archive for the ‘Engagemang’ Category

Alla dessa goda krafter

20 augusti 2014

Julia SwiftAv Sveriges befolkning över 16 år är 79 procent medlemmar i minst en förening.

Tiden som läggs på ideellt arbete uppgår ungefär till fyra timmar per vecka, vilket motsvarar cirka 400 000 årsarbetskrafter. Överallt finns engagerade människor som brinner för sina föreningar; föräldrar som kämpar i barns idrottsklubbar, diakoner som delar ut matkassar, biståndsarbetare som brinner för sin sak och nykterhetsrörelsen som driver hjälpverksamhet för personer med alkoholproblem.

För Kristdemokraterna har civilsamhällets alla organisationer en viktig roll i samhället. I vårt Sverige kommer samhället alltid att vara större än staten. I regeringsställning har vi framgångsrikt arbetat för att skapa bättre förutsättningar inte bara för familjer och företag utan också för föreningar i det civila samhället.

Vår ideologi har omsatts i konkreta politiska beslut. Ett av de viktigaste förslagen är att vi gjort det möjligt för privatpersoner att göra avdrag för gåvor till organisationer. Man kan göra skatteavdrag på 25 procent för gåvor upp till 6 000 kronor. Sedan 2012 har antalet gåvogivare ökat med 135 000 personer, och i antal kronor gav svenskarna år 2013 cirka 344 miljoner mer än året innan.

Bara i Västra Götalands län har givandet ökat med närmare 55 miljoner kronor på ett år, inte mindre än 33 procent jämfört med 2012.

En viktig del av det civila samhället är trossamfunden. De står för en rik verksamhet för både unga och gamla, där värderingar och etik diskuteras. Den religiösa övertygelsen är en stark drivkraft för bland annat sociala insatser för medmänniskor. I stunder av kris ses samfunden som en trygg plats dit människor söker sig för samtal och tröst, men däremellan uppmärksammas sällan deras betydelse eller insatser för samhället.

Regeringen anser att trossamfunden har en viktig roll, därför att deras unika verksamhet har en betydelse för samhället, men även för att de når människor som tycker att det är lättare att ha kontakt med en ideell organisation än med myndigheter. Därför har bidraget till trossamfunden de senaste åren höjts med närmare 60 procent.

Regeringen har även tillsatt en utredning, som leds av kristdemokraten Dan Ericsson, som ska se över hur staten ska kunna underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Det finns ingen enkel manual för hur ett samhälle ska möta alla utmaningar, men gemenskap är en nyckelfaktor där det civila samhället spelar en viktig roll. Vi är övertygade om att alla föreningar och församlingar behövs för att bygga ett tryggt, varmt och medmänskligt samhälle.

Stefan Attefall (KD)

Samfundsminister

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot Bohuslän

Länk: kristdemokraterna.se

”KD 12%, vi ska dit igen” – rusning efter knappen

30 mars 2014

Utbult utanför riksdagen m knappKristdemokraternas Kommun- och Landstingsdagar på Svenska Mässan i Göteborg är över. Festkvällen med firandet av partiets 50 år blev en av höjdpunkterna. Sett utifrån de 1300 personer som deltog under dagarna och alla hyllningstal och duktiga partiprofiler så är det nästan ofattbart att partiet inte lyfter också i opinionen. Jag tror att det är dags nu att ta ut svängarna.

Jag har alltid sagt att KD är ett 12%-parti! När SOM-institutet visar att 12,8% av väljarna skulle valt KD i riksdagsvalet 2010 om de röstat efter sin politiska övertygelse, så finns det realism i mitt påstående. När vi dessutom varit där tidigare – i valet 1998 hade vi 11,8%, kort därefter över 12% i opinionsundersökningar – så är det bara att lyfta blicken.

I TV häromkvällen användes den knapp jag låtit tillverka med texten ”KD 12% Val 2014” som utgångspunkt för att optimismen spirar i KD. När reportern frågade Göran Hägglund om inte knappen var ett tecken på storhetsvansinne svarade han klokt: Vi har varit där runt 12% och vi har stora möjligheter att komma dit igen”.

Knappen är till för att väcka uppmärksamhet och öppna för en dialog. När samtalet är igång gäller det att ha en arsenal av argument och vara tydlig med vad kristdemokrati är.

Under dagarna i Göteborg i helgen blev det rusning bland kristdemokrater efter knapparna. Det visade sig finnas en stark önskan att se tiden an mer visionärt. Att gå ut som vinnare och bli vinnare.

Responsen på min kampanj ”KD över 12% Val 2014” blev alltså oerhört stark och efter helgen kan jag konstatera med Per Schlingmann: ”Det finns ett skriande behov efter politiker som vågar ta ut svängarna!”

Roland Utbult (KD), riksdagsledamot

KD över 4% i senaste opinionsundersökningen:Svenska DagbladetSydsvenskan, GP, DN, SVT, Dagen

Var kommer energin ifrån när man engagerar sig?

12 januari 2014

EngagemangVad är det som gör att man engagerar sig så till den grad i något där resultatet inte är självklart och givet? Varför ger man stora delar av sin fritid till något som handlar om andra människors välbefinnande? Vad är det som gör att man engagerar sig politiskt när man vet att många inte delar den uppfattning man har utan istället kritiserar ens motiv?

Jag tror att den främsta orsaken till ett starkt politiskt intresse är att det finns en värdegrund som innehåller det man själv delar av värderingar och idéer. Om den grunden finns där så är den inte bara en kraft att arbeta för olika mål, den är också en trygghet och en tillflykt när det inträffar motgångar.

Alla människor kämpar med livets djupa frågor. Vi är alla sårbara och formas av en mängd upplevelser och intryck. Livet ska hanteras och blicken vara fäst framåt. Det är inte alltid lätt. Det är inte sällan som den mesta energin går åt att bearbeta negativa upplevelser som man tidigare varit med om. Det kan ta musten ur vem som helst.

Under 10 år arbetade jag i Göteborgs Räddningsmission. Jag såg att det gick att förändra människors liv och tänkte att det måste gå att förändra samhället till något bättre. I det arbetet såddes fröet hos mig till ett politiskt engagemang. Jag såg att fattigdomen är den största källan till ojämlikhet. Med rätt insatser skulle fler ges möjlighet till förändring, givet att personen ifråga var beredd att ta det ansvar som varje människa har för sitt liv, också i relation till andra.

I inledningen till Kristdemokraternas principprogram (läs partiprogram) står följande: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum”.

Såvitt jag kan se så finns det inget annat parti som har ordet kristen i sin värdegrund. Jag söker med ljus och lykta på hemsidor och i partiprogram. Men faktum kvarstår, den kristna värdegrunden och traditionen finns bara inskriven i ett enda partis programförklaring: Kristdemokraterna. Den genomsyrar också alla politiska områden.

Vad är det för grundläggande kristdemokratiska värderingar som ger energin att engagera? Den kanske viktigaste utgångspunkten är människans unika och okränkbara värde. Människovärdet är knutet till existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel eller till hennes förmåga och egenskaper. De värden, rättigheter och skyldigheter, som inspirerats och förts vidare av den kristna traditionen, är oundgängliga som grund.

En viktig grundläggande värdering i kristdemokratin är förvaltarskapstanken. Det handlar om att förvalta såväl de egna som de gemensamma resurserna. Ett solidariskt samhälle med ett gott förvaltarskap kräver att vi odlar viktiga medborgerliga dygder och karaktärsegenskaper. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap, men även omsorg och kärlek.

Människan är en gemenskapsvarelse. Hon utvecklas och mår bäst av att leva i gemenskap med andra och få uppleva att vara en del av ett sammanhang. Familjen är den viktigaste sammanhållande länken i samhället.

En viktig del av den kristna människosynen är ”den gyllene regeln”: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. Praktiskt kan det ta sig uttryck i hur Kristdemokraterna framgångsrikt drivit avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Kristdemokraterna är den ”sociala rösten” i politiken.

Personligen så är jag fascinerad av vad olika kristna personer har betytt genom historien. William Wilberforce, Dietrich Bonhoeffer och Martin Luther King för att nämna några. De är förebilder som också bidrar till motivation och energi för oss andra att målmedvetet arbeta vidare med blicken fäst framåt.

Jesus är naturligtvis den främsta förebilden. Han bemötte människor med en utgivande kärlek som förändrade världen och många människors liv, då som nu. Martin Luther King skriver i sin självbiografi om de svartas kamp i USA: ”Det var bergspredikan och inte någon lära om passivt motstånd som inledningsvis inspirerade de svarta i Montgomery till ett värdigt socialt agerande. Det var Jesus från Nasaret som fick de svarta att resa sig till protest med kärlekens kreativa vapen”.

Kristdemokratin bygger på kristen människosyn och värdegrund. Det är den grunden vi har byggt vårt land på. Det finns ingen anledning att tona ner dess betydelse. Tvärtom, den kristna traditionen har i hög grad format vårt lands syn på varandra och omvärlden. Det är den värdegrunden som ger mig energi och vilja att fortsätta förändra samhället till det bättre. Det är ingen quick fix, som en del tycks tro. Det är ett långsiktigt arbete för en bättre värld för varje människa.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot