Archive for the ‘Mänskliga rättigheter’ Category

Att vara kristen i politiken

01 februari 2015

KD PrincipprogramEn kristen politiker kan utgöra ”en positiv påverkan på samma vis som för varje kristen som inte lämnar tron hemma utan tar med sig den till sitt dagliga jobb, inte minst i den brännande frågan om invandring och integration”, skriver Elisabeth Sandlund i Dagen den 13 januari i år.

Det är klokt skrivet. Jag ser i riksdagsarbetet min kristna tro som en enorm resurs där jag aldrig upplever mig stå ensam. I den utsatthet och de utmaningar som jag befinner mig i är mitt andliga liv och min inre övertygelse en inspirationskälla och en tröstande kraft i motgångens stund.

Den norske politikern Erik Lunde skriver i sin bok ”Kristen demokrati” att ordet ”kristen” i kristdemokratin har varit rörelsens styrka och svaghet. ”Styrka för att de kristna värderingarna har haft avgörande betydelse när det gäller utvecklingen av mänskliga rättigheter, demokrati och omsorg för de som behöver samhällets stöd. Svaghet eftersom kristdemokratin har blivit missförstådd som kristendomens, eller kyrkans, representant i politiken.”

Kristdemokrati är inte detsamma som ”kristen politik”. Kristdemokratin är en politisk ideologi byggd på värderingar och principer ur den kristna idétraditionen. Man behöver heller inte vara uttalat kristen för att kallas kristdemokrat eller rösta på Kristdemokraterna. Det handlar bland annat om en radikal politik för att säkra social rättfärdighet.

I det ideologiska landskapet är kristdemokratin unik eftersom den skiljer sig från högerns övertro på marknadskrafterna, liberalismens individcentrering och socialismens materiella människosyn. I kristdemokratin har alla människor ett unikt och okränkbart värde inte bara ur ett etiskt perspektiv utan också ur ett juridiskt. Om politiska beslut inte följer dessa principer skapas orättvisa, eget berikande och kaos.

Bland de kristdemokratiska principer som tilltalar mig mest är ofullkomlighetstanken. ”Föraktet för de svaga och önskan om en fullkomlighet kommer alltid att kulminera i katastrof” skriver Erik Lunde. De kristdemokratiska partierna växte fram i kölvattnet av andra världskriget som en absolut motsats till mellankrigstidens totalitära strömningar och ideologiska fanatism, där människan var reducerad till ett medel.

Ingemar Olssons sång ”Du vet väl om att du är värdefull” är älskad. Den talar om det medmänskliga och varje persons unika förmåga att bidra till samhället utifrån de gåvor man fått. Vi är alla sårbara och ofullkomliga och vi behöver varandra. Vi har alla en uppgift och rätten att vara en fullvärdig del av samhället. Därför är utvecklingen med selektering av människor i olika former en utveckling som leder åt fel håll. Människan har rätt till skydd från livets början till en naturlig död.

Politik är att påverka. Det är i de ständigt pågående frågeställningarna och processerna som jag går till jobbet och bär min kristna tro med mig in i arbetet. Den kristna tron är inte bara en energikälla, det är också en kompass i svåra etiska frågor. Och som andra som går till jobbet och bär sin tro med sig är jag målmedveten och inställd på att göra skillnad.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Integrationen måste förbättras

08 januari 2015

Dagen integration debatt jan 2015

I december presenterade vi från Kristdemokraterna tre förslag för en bättre migration och integration. Det handlar om införande av begreppet ”säkra länder”, bättre incitament till arbete och tillfälligt uppehållstillstånd de tre första åren.

Reaktionerna lät inte vänta på sig efter att partiledaren G­öran Hägglund presenterat förslagen. Men förutom hos några skribenter och ”tyckare” så blev mottagandet minst sagt positivt från svenska folket.

Det är också de reaktioner jag fått under jul- och nyårshelgen från många så kallade gräsrötter. Att något parti äntligen vågar lyfta problem, utmaningar och möjligheter med invandringspolitiken. Hittills har det varit locket på och rädslan att kallas ”rasist” har gjort att många vägrat gå in i samtal om migration och integration. Många har uttalat att något måste göras men det har stannat vid att allmänt tala om invandringen utan att också peka på de verkliga utmaningar som finns.

Låt mig ge några personliga reflektioner till våra förslag. För att uppleva en meningsfull tillvaro är det grundläggande att känna att man är en del av ett sammanhang. Det är också viktigt att ha en uppgift för att kunna vara delaktig fullt ut i samhället. Givetvis varierar detta för olika människor och tar olika lång tid, det gäller inte minst personer som g­enomlevt trauman från krig och förföljelse.

Kristdemokraterna har länge kämpat för en migrationspolitik som bygger på öppenhet, respekterar asylrätten och värnar de värden och principer som skyddsgrunderna bygger på. Det kommer vi att fortsätta med. Det är viktigt att Sverige, i dag och i framtiden, ger skydd till dem som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Men vi som står för öppenhet och generositet behöver samtidigt ge bättre svar på hur vi möter problem med flyktingmottagandet.

Den här grundhållningen är förenlig med vår uppbackning av en reglerad invandring. Och vi anser att man i migrationsprocessen måste ta särskild hänsyn till barns situation. Så människovärdet står i fokus för kristdemokratisk invandringspolitik.

Den som har skyddsbehov måste alltid få en rättssäker asylprocess. Just skyddsbehovet är avgörande. Därav förslaget med ”säkra länder”, alltså länder där skyddsbehovet inte längre finns kvar.

Redan i dag avslås i stort sett samtliga ansökningar från de här områdena. Men det tar mer än ett halvår per fall att faktiskt göra det.

I år beräknas vi få 8 000 a­nsökningar som är uppenbart ogrundade. Det kostar väldigt mycket pengar och tar väldigt mycket tid, vilket då drabbar människor på flykt som befinner sig i särskilt stor nöd.

Jag är övertygad om att de flesta nyanlända, precis som vi alla, vill bidra till samhället med arbete, egenförsörjning och kontroll över vårt eget liv.

Vi föreslår därför ett nytt etableringsavdrag som gör det möjligt att tjäna 100 000 kronor skattefritt per år de första fem åren. Det finansieras genom att nuvarande etableringsbidrag omdisponeras. På det sättet ökar incitamenten för att etablera sig på arbetsmarknaden i stället för en passiv tillvaro som leder till utanförskap.

Förutom att ta anställning i redan befintliga företag tror jag att många vill vara delaktiga i utvecklingen av de nya f­öretagen och branscherna inom tjänstesektorn. Andra vill kanske starta egna företag, och det måste alltid uppmuntras!

Det tredje förslaget handlar om att göra det permanenta uppe­hållstillståndet mer flexibelt genom att det omprövas efter tre år. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges dock ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå.

Fler förslag kommer att presenteras från oss kristdemokrater för att förbättra integrationen. För Sverige står inför utomordentligt stora utmaningar när det gäller migration och integration.

Men, och det är ett viktigt men – vi har ett stort ansvar för nödställda människor i vår omvärld, och det ansvaret upphör inte när de kommit till vårt land. Hela kedjan, från ankomst till integration, måste fungera mycket bättre än vad som är fallet i dag!

Roland Utbult (KD), riksdagsledamot.

Texten även införd i Dagen

Läs mer om ämnet i Svenska Dagbladet, DN

Alla dessa goda krafter

20 augusti 2014

Julia SwiftAv Sveriges befolkning över 16 år är 79 procent medlemmar i minst en förening.

Tiden som läggs på ideellt arbete uppgår ungefär till fyra timmar per vecka, vilket motsvarar cirka 400 000 årsarbetskrafter. Överallt finns engagerade människor som brinner för sina föreningar; föräldrar som kämpar i barns idrottsklubbar, diakoner som delar ut matkassar, biståndsarbetare som brinner för sin sak och nykterhetsrörelsen som driver hjälpverksamhet för personer med alkoholproblem.

För Kristdemokraterna har civilsamhällets alla organisationer en viktig roll i samhället. I vårt Sverige kommer samhället alltid att vara större än staten. I regeringsställning har vi framgångsrikt arbetat för att skapa bättre förutsättningar inte bara för familjer och företag utan också för föreningar i det civila samhället.

Vår ideologi har omsatts i konkreta politiska beslut. Ett av de viktigaste förslagen är att vi gjort det möjligt för privatpersoner att göra avdrag för gåvor till organisationer. Man kan göra skatteavdrag på 25 procent för gåvor upp till 6 000 kronor. Sedan 2012 har antalet gåvogivare ökat med 135 000 personer, och i antal kronor gav svenskarna år 2013 cirka 344 miljoner mer än året innan.

Bara i Västra Götalands län har givandet ökat med närmare 55 miljoner kronor på ett år, inte mindre än 33 procent jämfört med 2012.

En viktig del av det civila samhället är trossamfunden. De står för en rik verksamhet för både unga och gamla, där värderingar och etik diskuteras. Den religiösa övertygelsen är en stark drivkraft för bland annat sociala insatser för medmänniskor. I stunder av kris ses samfunden som en trygg plats dit människor söker sig för samtal och tröst, men däremellan uppmärksammas sällan deras betydelse eller insatser för samhället.

Regeringen anser att trossamfunden har en viktig roll, därför att deras unika verksamhet har en betydelse för samhället, men även för att de når människor som tycker att det är lättare att ha kontakt med en ideell organisation än med myndigheter. Därför har bidraget till trossamfunden de senaste åren höjts med närmare 60 procent.

Regeringen har även tillsatt en utredning, som leds av kristdemokraten Dan Ericsson, som ska se över hur staten ska kunna underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Det finns ingen enkel manual för hur ett samhälle ska möta alla utmaningar, men gemenskap är en nyckelfaktor där det civila samhället spelar en viktig roll. Vi är övertygade om att alla föreningar och församlingar behövs för att bygga ett tryggt, varmt och medmänskligt samhälle.

Stefan Attefall (KD)

Samfundsminister

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot Bohuslän

Länk: kristdemokraterna.se

Trenden är bruten – nu går vi mot 12%

26 maj 2014

Knapp 12 mot 6Kristdemokraterna har fått 6% i valet till Europaparlamentet. Det är en stark ökning från de 4,68% som vi fick i EP-valet 2009. Det är också en opinionsmässig framgång eftersom våra väljarsiffror dalat i varje val sedan 1998. Därmed är trenden bruten – vi är nu halvvägs till 12%!!!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – KD är ett 12%-parti!!! Vi har varit där förut och vi ska dit igen.  Vi vet också att Göteborgs Universitet i en undersökning i samband med riksdagsvalet 2010 visade att Kristdemokraterna skulle haft 12,8% om väljarna valt efter sina politiska åsikter. Och när trenden neråt nu är bruten så handlar det om att få in känslan av att det målet är möjligt att nå. Vi har en politik byggd på en värdegrund om förvaltarskap och människovärde som ett samhälle i utveckling inte kan vara utan.

”Jag tillåter mig att vara säker”, sa Gudrun Schyman om FI:s chanser att till hösten ta plats i Sveriges Riksdag. Hon talar om Feministiskt Initiativ som en folkrörelse. Det är naturligtvis överdrivet och stöddigt men Gudrun vet vad hon gör. Det handlar om en strategi där man får människor att koppla upp sig till vinnare. Självklart vill man vara med i ett vinnande lag. Där föds också en stor del av den energi som kännetecknar ett lag i medvind.

Jag minns riksdagsvalet 2010. Målet för mig var att bli personkryssad med 8% av Kristdemokraternas röster i mitt valdistrikt Västra Götaland västra/Bohuslän. Efter mycket hårt arbete nådde jag 16,5%, ett av de starkaste mandaten i Sveriges riksdag. Men jag hade inte nått dit utan mina medarbetare. Vi var och blev ett vinnande team!

Nu börjar valrörelsen inför riksdags-, kommun- och landstings/region-val 14 september. Det kommer att bli hårt arbete och många kommer att ge sig hän inom Kristdemokraterna för att så småningom kunna brista ut i de jubelrop som kännetecknar, inte minst under valvakor, de som gått segrande ur striden,

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

 

Press: DN, Svenska DagbladetDagenExpressen

Alla har rätt till en andra chans

09 april 2014

KD PrincipprogramVi lever i en vacker men ofullkomlig värld. En värld där människan ständigt finns i ett spänningsfält mellan gott och ont. Tanken om människans ofullkomlighet pekar därför på något typiskt mänskligt. Alla människor begår misstag. Låt oss kalla detta för ofullkomlighetstanken. Ofullkomlighetstanken handlar om ödmjukhet, om en insikt i att det är lätt att göra fel men att det också ska gå att rätta till. För mig är detta det bästa med kristdemokratin – att alltid ge människan en chans…

Ofullkomlighetstanken går att applicera på många områden. Insikten om människans ofullkomlighet visar på behovet av att vi måste hjälpas åt med att skapa samhället tillsammans. Vi får heller aldrig sluta att försvara och utveckla demokratin.. I de politiska sammanhangen ger ofullkomlighetstanken dessutom insikten att inget politiskt parti ensamt står för den kompletta sanningen. Detta ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter.

En realistisk människosyn säger att alla människor är ofullkomliga. Alla kan begå misstag och hamna fel i livet. Yttre omständigheter kan bidra till att man tappar fotfästet och väljer kriminalitetens bana. Men vi vill vara tydliga med att det alltid finns en andra chans. Visst är det är viktigt att stå för sina handlingar och ta ansvar för dem. Men när man gjort det och ibland till och med avtjänat sitt straff har man sonat sitt brott. Att förlåta och bli förlåten för att kunna gå vidare..

Även när det gäller kärleken kan man behöva en andra chans. Kanske tog man inte chansen att visa sina innersta känslor när man hade den. Kanske var man för blyg. Kanske fanns omständigheter som gjorde det omöjligt. Men du och jag kan ta mod till oss och göra det idag.

Nu inför Wallmans salonger en extra Alla hjärtans dag, torsdagen den 10 april. Den är till för oss som behöver den där andra chansen, för oss som missade att uppvakta vår kära på den första Valentin-dagen, för oss som måste säga förlåt. Jag tycker att det är ett fantastiskt fint initiativ som jag gärna stödjer. Almanackan är fylld av dagar dedikerade för viktiga uppgifter. Men vad kan vara viktigare än att få ge och ta emot en möjlighet till, en andra chans i livet – oavsett vilket område det handlar om. 

Roland Utbult (KD)

Ledamot i riksdagens civilutskott

Många vanvårdade drabbas igen

17 januari 2014

Barnhem SverigeRegeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom den ramöverenskommelse som ligger till grund för ”lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall”. Ett mycket hedervärt initiativ till upprättelse för de som vanvårdats i den svenska samhällsvården mellan 1920-1980.

Ersättningsnämnden är den myndighet som hanterar de olika fallen. Att det skulle bli svårbedömt med ersättningarna berättade nämndens ordförande Göran Ewerlöf redan i januari 2013.

Nu hopar sig mailen och berättelserna från personer som fått avslag på sin ansökan om ersättning. Mötet med Ersättningsnämnden beskrivs av flera som hårt. Det kan givetvis bero på att man kommer som en mycket skör människa och möter en nämnd som sitter på rätten att besluta om det är så att övergreppen man genomlevt varit av tillräckligt allvarlig art. Om ett avslag på ansökan sedan kommit har det bara bekräftat att det trauma man genomlevt i fosterhem eller på barnhem inte varit tillräckligt illa och omänskligt.

Vad är det då för vanvård som det handlar om? Här några exempel: Inlåsning i skrubbar, tvångsmatning, att vara utan mat, brist på vård, försummelse, kroppsarbete, bestraffningar i form av stryk eller piskrapp, brist på skolgång, sexuella övergrepp.

Ett bekymmer är att nämnden har att förhålla sig till förhållandena vid tidpunkten för händelserna. Det betyder att den tidens lagar skall ligga till grund för bedömningen. Socialstyrelsen ger i publikationen ”Råd och anvisningar” (1948:9) tydliga anvisningar vad barnen inte får utsättas för. Det handlar om bl.a. inlåsning, tvångsmatning och stryk. Väger Ersättningsnämnden in Socialstyrelsens anvisningar och andra föreskrifter och förordningar från den tiden när man gör bedömningen av de upplevelser som ska ligga till grund för ersättning?

Av tänkta 5.000 fall hade det kommit in 3.594 ansökningar i december 2013. Sammanlagt 1.101 beslut hade då fattats och i 618 fall hade de sökande beviljats ersättning. 483 personer hade fått avslag på sin ansökan (drygt 43%). För dem som fått avslag är det knappast någon tröst att majoriteten av de som sökt fått ersättning. För dem har sveket de en gång fick genomlida istället upprepats ännu en gång. Och det efter att på nytt ha fått öppna såren från ett ofta helvetiskt lidande.

Upplevelserna påverkar hela människan och hela livet. För många har det betytt känslomässiga störningar med psykiatrisk problematik som följd, bristande utbildning och ekonomisk utsatthet. Berättelserna är många. För de som verkligen genomlevt vanvård av allvarlig art och ändå nekas ersättning fortsätter detta trauma.

Frågorna måste ställas: Finns det personer som nekats ersättning trots att de blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummelser? Är Ersättningsnämnden för hård i sina bedömningar?

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Om detta må vi berätta

05 september 2013

Auschwitz-BirkenauHar varit på studieresa till Auschwitz-Birkenau med Forum för levande historia, en myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med på resan var författaren Göran Rosenberg. Hans skildring över faderns resa från förintelselägret är vida känd genom boken ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”.

Men det som gjorde djupast intryck var alla de berättelser om personer och deras öden som vi fick oss till del genom vår guide Ola Flennegård. Hans beskrivning av tomheten efter de som deporterats och mördats i förintelselägren dröjer sig kvar. Det blev inte främst en studie i siffror och tekniska ”lösningar” som nazisterna använde. Vi var på ett stort antal platser där just avsaknaden av liv blev så påtaglig. Byggnader från judiska och romska getton som gapade tomma. Vägar och järnvägar där människor färdats på väg mot en säker död.

Är det möjligt att förstå Förintelsen? Varför detta judehat? Hur kunde människor göra så här mot andra människor? Känslan av det ofattbara. Är det lagt ovanför vad mänskligt förstånd klarar av? Vad gör det här besöket med mig? Jag försöker förstå men frågorna är fler än svaren. Men jag måste bemöda mig, anstränga mig mer med att försöka förstå.

Boken ”Om detta må ni berätta…: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945 är en svensk faktabok om Förintelsen. Boken kan beställas från Forum för levande historia.

Bilden från Auschwitz-Birkenau – en väg in i döden.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

PK är ett gissel

30 juli 2013

Poltiskt korrekt mediaNyligen fick jag, tillsammans med ett antal riksdagsledamöter från andra partier, frågan från nyhetssajten Nyheter24: Anser du att Ramadan är en svensk tradition?

Jag svarade: ”Nej, det är inte en svensk tradition. Inte i betydelsen svenska sedvänjor som förts vidare genom generationer. Men det är en jätteviktig del av det muslimska året”.

Till min förvåning (som inte skall överdrivas) så svarade de övriga ja på frågan (utom en moderat som var tveksam). Flera svarade ”Självklart är Ramadan en svensk tradition” (se länk nedan).

Nyheter24 hade också ställt samma fråga till allmänheten. Av dessa svarade 86,6% nej. Bara 3 % höll med de politiker som svarat ja på frågan.

Det man frågar sig är varför de ja-sägande politikerna svarade som de gjorde? Jag tror att de gjorde det av rädsla för att stöta sig med de muslimska väljarna. Att den breda allmänheten har en annan uppfattning stör dem inte eftersom de tror att de på det här sättet framstår som progressiva, om inte annat så i medias ögon.

Det kallas att svara ”politiskt korrekt”, förkortat PK.

Problemet är att PK hindrar oss från att få en ärlig och öppen debatt om olika frågor. PK håller borta människor från att diskutera viktiga frågor samtidigt som samhället förändras. PK sätter munkavle på personer med sunda och bra åsikter.

Tänk på att vår demokrati bygger på frihet att tänka och att uttrycka sig. Samtidigt bidrar media, professionella tyckare och en del politiker till att bara vissa frågor diskuteras och under speciella former.

Ta frågan om religion och politik. Genom årtionden har religiösa övertygelser hållits borta från det offentliga och politiska rummet i Sverige. Det skall hållas privat. Trots att livsåskådningar har stor plats i många människors vardagsliv så har den inte fått någon betydande plats i den offentliga debatten.

Vi behöver försvara det fria samhället och rätten för varje människa att uttrycka sig fritt. Vi behöver skapa ett utrymme där debatten inte hämmas på grund av det politiskt korrekta. Men hur går det till? Genom att hålla debatten och samtalet levande i viktiga frågor så att fler vågar yttra sig, framföra sina åsikter och bli en del i samtalet. Bara så kan vi få en ärlig och öppen debatt och finna nycklar till dagens och framtidens utmaningar.

http://nyheter24.se/nyheter/politik/749479-politikerna-sjalvklart-ar-ramadan-en-svensk-tradition

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Den som lägger en bra grund har något att stå på

04 juli 2013

Hägglund Almedalen 2013 2Har lyssnat till samtliga partiledartal så här långt under Almedalsveckan och vill ge min kommentar. Efter varje tal så ställer opinionsinstitutet Novus en fråga till en Almedalspanel på 200 personer som får ge sitt betyg. Göran Hägglund (KD), som höll det första talet för i år i söndags, fick betyget 3,1, Jimmie Åkesson (SD) fick 1,5 i betyg i måndags, och i tisdags fick Gustav Fridolin (MP) 3,3. Fredrik Reinfeldt fick igår kväll betyget 3,6.

Det är alltså Jimmie Åkesson som skiljer ut sig med ett underbetyg. Hans partikollegor, inte minst riksdagsledamöterna på första bänk, såg väldigt nöjda ut så de måste ha blivit förvånade över resultatet. Men går man in i Åkessons tal så förstår man snart vad underbetyget beror på.  Det är något som är fel i grunden. Sverigedemokraterna har ett par hyggliga retoriker i riksdagen. Men det hjälper liksom inte. Det är något i SD:s värdegrund – om det finns en sådan – som gör att budskapet blir snedriktat. Och då hjälper det inte ens att man tar fram bilder från verkligheten inom t.ex. äldreomsorgen.

Det är som att göra en musikinspelning. Om man lägger en bra grund med några duktiga musiker så finns möjligheten att i slutändan göra storverk. Men om något i grunden blir fel eller inte riktigt stämmer så får man liksom aldrig ordning på det hur man än försöker.

När Göran Hägglund talar om ”ett Sverige som håller samman” så bottnar han i den kristdemokratiska ideologin som lyfter fram mänskliga rättigheter och alla människors okränkbara värde. Det blir något annat. Budskapet bär ända fram till slutapplåden. Och vidare in i supervalåret 2014.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Läs mer: DN, SvD, GP, Dagen, Världen idag, Expressen och Aftonbladet.

Skärp rättstryggheten för barn!

11 februari 2013

Barn som är rädd AftonbladetNu har det hänt igen! Ett barn far illa på grund av domstolsbeslut som inte tar in barnets perspektiv.

I veckan kom en dom i kammarrätten att en femåring, lillebror till de mycket uppmärksammade ”Markbarnen”, skall flyttas från det familjehem där han levt hela sitt liv till sin biologiska mor. Detta trots att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv ska vara rådande i alla ärenden gällande barn.

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är omhändertagna enligt de lagar vi stiftat. De nya ändringarna i socialtjänstlagen från 1 januari i år förtydligar barnens rätt. Exempelvis skall varje omhändertaget barn få en egen socialsekreterare. Denne ska besöka barnet regelbundet utifrån barnets behov.

Räcker inte

Men detta räcker inte. Vi vill utöka handläggaransvaret för socialsekreterarna. Regeringsformen 1 kap 9§ anger krav på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning. När man bryter mot detta måste det bli kännbara konsekvenser. Effektiv tillsyn och kvalitetskontroll krävs av både utredningsarbete och vårdinsatser.

Vidare bör vårdnadsöverflyttningar övervägas i fler fall när barnen blir kvar i familjehemmet och de biologiska föräldrarna har en mycket dålig prognos att under överskådlig tid ta hand om sina barn. Barnperspektivet skall väga tyngre än föräldrarätten. Möjligheten finns redan i socialtjänstlagen men genomförs bara undantagsvis.

Vidare bör barnet företrädas av ett ombud när det omhändertas, eller vid vårdnadstvister, umgänge och boende. Med ett ombud skulle de lagar som skall trygga barns rätt följas bättre. FN:s barnkonvention bör också inkorporeras i svensk lag. Det skulle leda till bättre uppmärksammande av barns rättigheter och till ett starkare skydd.

Bo Edvardsson

docent i psykologi och socialt arbete

Ingela Thalén (S)

fd socialminister, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot